Astra Tabovi

Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja

Uslovi i naĉin plaćanja apartmanskog smeštaja
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa
aranžmana.Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je
uplatiti najkasnije do mesec danapre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Popusti koji se na ovaj način ostvaruju
opisani su na prethodnoj stranici.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EURima a naplaćuju udinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju
najkasnije do 15-og u mesecu.
– ĈEKOVIMA na do 14 MESEĈNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da
poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2020. Iznos pojedinačne rate bi bio
obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu iličekovima u dinarskoj
protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije
svakog15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog
aranžmana, neophodno jedeponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska
na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 14 MESEĈNIH RATA BEZ
KAMATE s tim da poslednjarata dospeva najkasnije 15.12.2020. Rata se
obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskojprotivvrednosti po
kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina, Maestro, American Express.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje odreĎuje banka na dan sklapanja
ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se
odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.

Program putovanja obuhvata:

– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju
da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda
paket aranžmana).

Program putovanja ne obuhvata:

– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
– turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove
Cenovnik važi od 08. oktobra do objave sledećeg zvaničnog cenovnika.
Uz ovaj cenovnik i program važe opšti uslovi putovanja organizatora YUTA-e.

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj
osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i
bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a
mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu
bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak
više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća,
ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima,
1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi.
Uključuje smeštaj u izabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski prevoz.
Cena paket aranžmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog
prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cena umanjuje za 10 do 18 eura
po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.
Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaćaju cenu paket
aranžmana za jednu smenu i cenu najma smeštaja za narednu smenu boravka.
Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaćaju zbir cena za obe smene, s tim što im se
odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne može sabirati sa ostalim
popustima, već se odobrava samo u slučaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u
celosti.) Popust ne važi u kućama koje nisu na popustu.
Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje
boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene.
Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene
smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi
samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu. Aranžmani sa
nestandardnim trajanjem su prvenstveno predviđeni za goste sa sopstvenim
prevozom i odobravaju se za najraniji početak letovanja od 19.juna zaključno sa
najkasnijim završetkom letovanja 30.avgusta. U slučaju da na datum početka i
završetka aranžmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se
doplaćuje po cenama iz tabele cena prevoza.

Posebne skraćenice i oprema
DM – terasa sa direktnim pogledom na more
BM – terasa sa bočnim pogledom na more
UT – ulaz u studio je preko terase
NP – studio/apartman je u nivou niskog prizemlja
ZT -studio sa zajedničkom terasom
NN – nov nameštaj
Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u 09:30h poslednjeg
dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode,
korišćenja inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina (promena
jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili
pranje posudja. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na
domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete,
prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili predstavniku i iste nadoknaditi. U
određenim objektima vlasnici kuća/apartmana uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao
garanciju naplate eventualne štete.
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu adekvatni našim, na
čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su, većinom, opremljene samo
elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider,
većinom, od 140 litara odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su
uvek sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad skromnih
dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za piće. Na kvalitet, boju i
izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati uticaja. Lokalni vodovod garantuje
tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima
objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da
korisnici usluga zatraže precizne informacije, pre prijave za izabrani studio ili apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, orman,
kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba (tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške,
kašike, šerpa, tiganj, džezva za kafu). Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na
dan zamene posteljine dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami
održavaju higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani
mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz ponude. U
cenovnicima su pored naziva određenih kuća nalaze brojevi. Brojevi su konkretni brojevi
određenog studija ili apartmana koji se u odredjenom smislu razlikuje u odnosu na studije/
apartmane istog tipa u okviru kuće. To se može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na
prostranost samog apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz
odredjene kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiru nisu deo
standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ – U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu, tj. nema
doplate – gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada uredjaja prilikom otvaranja
prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u
kojima se korišćenje klima uredjaja doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i
razlikuje se od kuće do kuće. U duplexima ili apartmanima sa dva klima uređaja čije
korišćenje nije uključeno u cenu, doplata je 8 eur-a za oba uređaja (npr. Ostraco,
Papus…).
TV – televizija sa lokalnim programima
SAT TV – televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog paketa. U nekim
sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz ponude tog satelita. U drugim
kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te korisnik ima na raspologanju kombinaciju
analognih kanala + jedan ili nekoliko kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje
satelitsku televiziju ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću
birate zbog odredjenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj turističkoj
agenciji.
WIRELESS -kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih provajdera internet
usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem rutera u centralnom delu objekta,
nije predviđen za strogo profesionalnu upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od
predstavnika ili domaćina kuće. Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi
odgovornost, za jačinu signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka.
Ukoliko određenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge,
savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turistikoj agenciji kako bi Vam
preporučili čak i određenu sobu gde je proverena stabilnost i jačina signala.

SIMBOLI

Akcija „U JESEN O LETU“ podrazumeva posebne popuste i pogodnosti za prijave
napravljene ove jeseni do 21. decembra, a za naredno leto. Popusti iznose čak do 20%, a
primenjuju se na prošlogodišnje cene. Akcija traje od 08.oktobra do 21. decembra.
Prodaja je počela u kućama gde pored imena stoji dodatak LETO 2019. Kao i ranijih
godina postoji mali broj kuća gde ne postoji popust bez obzira na akciju i način uplate.
Međutim, uplatom u celosti takvih kuća možete ostvariti gratis letovanje u vansezoni.
SUPER AKCIJAVisina popusta zavisi i od kuće koju ste izabrali…
Ne propustite priliku da ostvarite najveće popuste u 8 kuća koje smo izdvojili za Vas.
Popusti za uplate u trajanju akcije su do 20%** i prikazani su tabelom.
Uslovi i načini plaćanja hotelskog smeštaja
Dinamika i vidovi plaćanja hotela isti su kao i kod apartmana. Popusti se, medjutim
razlikuju jer visinu popusta kao i rok važenja popusta određuje svaki hotel pojedinačno.

Povoljni paket aranžmani tokom cele sezone  EARLY BOOKING!

9 noći/10 dana 10 noći/11 dana 12 noći/13 dana 15 noći/16 dana
Maj od 50€ Jun od 118€ Septembar od 60€
Cena paket aranžmana obeležena je zvezdicom i uključuje smeštaj u studiju ili
apartmanu po izboru u trajanju od 9, 10, 12 ili 15 noćenja i autobuski prevoz. U
nastavku se nalazi tabela u kojoj su navedena sva mesta polaska garantovanog
autobuskog prevoza. Cena je nepromenjena za polaske iz svih navedenih mesta,
osim za polaske iz Niša gde se cena paket aranžmana umanjuje za 10 do 18 eur-a
po osobi u zavisnosti od načina plaćanja.
Specijalni paketi
** Cene već od 50 eur-a po osobi za smeštaj i prevoz u trajanju od
10 i više noći u maju ili 9 i više noći u septembru.
Cena specijalnih paketa koji su označeni sa ** i crvenom bojom uključuje smeštaj u
izabranoj kući i prevoz iz Beograda, Novog Sada i Niša. Doplata za transfere iz ostalih
gradova: Pančevo, Subotica 10 eur. Ostala mesta garantovanog prevoza: 15 eur. Ne
postoji umanjenje cene u slučaju da gosti koriste sopstveni prevoz. S obzirom da su
cene već snižene ne postoje dodatni popusti niti kombinovanje
sa ostalim važećim popustima. Minimalna naplativost je dve odrasle osobe
(pravilo važi i u slučaju da studio koristi samo jedna osoba koja će imati
samo jedno sedište). U slučaju da gosti koriste povoljnost specijalnih paket aranžmana,
a idu sopstvenim prevozom i koriste jednu smeštajnu jedinicu, četvrta i šesta osoba
borave gratis.
Studiji za jednu osobu
U ponudi su od 10. maja do 10. juna i od 15. septembra do 03. oktobra. Doplata za
studio koji koristi samo jedna osoba iznosi 50% ukupne cene paket aranžmana.
Jedno letovanje platiš, u maju letuješ gratis
Uplatite gotovinski u celosti prilikom rezervacije i umesto popusta koji biste
ostvarili odlučite se da sebe ili svoje najbliže obradujete gratis letovanjem. Ponuda
važi i prilikom uplate u celosti za kuće koje nemaju gotovinski popust. Ponuda ne
važi za uplate paket aranžmana, već samo za uplatu najma ili najma i prevoza.
Platićete jedno letovanje po punoj ceni, a drugo dobijate gratis. Prvo, koje ste
uplatili u celosti koristite u izabranom terminu, a drugo je u jednom od dva majska
termina 10.05-20.05 ili 10.05-22.05. Prevoz nije deo gratis letovanja, niti predstavlja
uslov za korišćenje drugog letovanja. Smeštaj gostiju koji su dobili poklon
letovanje će biti na Sitoniji, objekat će biti odredjen do sedam dana pred put.
Preporučujemo: Uplatite smenu od 20.maja ili 22.maja po punoj ceni smeštaja bez
korišćenja popusta ili sniženih cena paket aranžmana i dobićete gratis smenu od
10.maja i letovati više od 20 dana po neverovatnoj ceni.
Rent-a-car
U saradnji sa partnerima od prošle godine Vam nudimo i rent-a-car. Možete
iznajmiti vozilo sa ili bez vozača kojim ćete otputovati na Sitoniju. Vaše vozilo Vas
može sačekati i na Sitoniji ukoliko dolazite autobusom, a želite da iskoristite
maksimum od Vašeg letovanja. Inostrani partner je za naše goste odobrio posebne
popuste rentiranja vozila.
Ograničen broj apartmana na popustu
Na web stranici Astra Travel-a www.astratravel.rs ćete moći da vidite u kojim
kućama/smenama ima mesta, u kojima je ostalo kapaciteta na popustu, a u kojima
je preostalo mesta samo po punim redovnim cenama. Agencija zadržava pravo da
u odredjenim kućama/smenama u potpunosti obustavi prodaju sa popustima bez
obzira na način plaćanja i ranu uplatu. Postoje kuće u kojima od početka prodaje
agencija nije u mogućnosti da odobri popust bez obzira na način uplate. Ove kuće
obeležene su ikonicom . Nepostojanje ikonice koja označava da kuća nije na
popustu ne podrazumeva da se u određenoj kući u svim smenama i svim tipovima
smeštaja odobrava popust .
** Nakon prodaje kapaciteta odvojenog za prodaju sa popustima ili specijalnim
poklonima (za svaki objekat posebno), agencija zadržava pravo na prodaju
aranžmana po punim cenama bez obzira na vid plaćanja, ranu uplatu i sve ostale
razloge koji bi obezbedili pogodnosti tokom trajanja ove ponude. U slučaju
nedostatka kapaciteta na koji se odobrava popust, u kući koju je gost izabrao, gost
nema osnova da traži da mu se odobre popusti niti da mu se izvrši drugačije
srazmerno umanjenje cene. Odredjeni popusti i specijalne promocije kao i specijalni
paketi se ne mogu kombinovati tj. nije moguće ostvariti “popust na popust”.

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo
aranžmana. Gosti se po dolasku u letovalište javljaju predstavniku koji ih smešta u
studije/apartmane.
Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji može boraviti u određenom
tipu smeštaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji će boraviti u
odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izražena po studiju/apartmanu, ista
je obračunata za tačno odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu i
ovaj uslov se mora poštovati kako prilikom prijave tako i kasnije tokom boravka.
Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistički autobusi sa
TV/VIDEO i klima uređajem. Po dolasku gostiju u letovalište, goste sačekuju
predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kuće. Transferi, do
i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta priključenja autobusu
na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Sitonija,mogu biti organizovani
minibusom, kombijem ili putničkim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke
imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 8 eur-a po osobi.
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Polazak iz
Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli,
tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u
zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.

OUP

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl.
glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “ASTRA travel “ iz BEOGRADA dana 01.10.2019. god.
utvrđuje sledeće:
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime
svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja
(dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen Program
putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti
prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ ASTRA TRAVEL”
kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim
odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u
Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i
drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja
Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku
obavešten, pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi
Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko
Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu,
Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora,
upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade
štete.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa.
Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim
prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen
Ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje
turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u
kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na
način na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako
drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15
dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je
putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao
uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
2
Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako
ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe
do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u
Ugovoru.
Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U
slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate
aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa
tačkom 12. ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
– U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo
Organizator saglasio,
– Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i
osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima,
osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje
nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili
nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos
primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i
prevladati,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne
agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć
Putniku,
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u
Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i
ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom
putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi fakultativne Polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne
odgovara Organizator,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za
organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove
određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i
drugi propisi),
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem
zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne
troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi,
Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
3
– Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije
(www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
– Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika
Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŢAJ USLUGA:
Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarima prema zvaničnom srednjem
kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, odnosno, po kursu navedenom u Programu, ili ako
drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu
biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu
mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više
sledećih usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja,
ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju
Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor),
troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog
animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u
objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog
bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u
prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama
(pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene
Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno
date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno
(npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve
godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno
navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno
izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile
predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim
slobodnim aktivnostima.
Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora,
smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) – Organizator ima pravo na
naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene
cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene
valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena
od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima
pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem
pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati,
Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se
4
da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene
Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta,
uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke
usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban Ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima
Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika
nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim
Programima, odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna
sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme
objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.
Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i
kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su
Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak
putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili
izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na
putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu
da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati,
te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz
Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu
opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da
Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu
u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji
je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije.
U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu
odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po
pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili
ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv.
“hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne
podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu
pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj
tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora
(posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa),
obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve
eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su
dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja.
Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto,
Organizator je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja turističkog
putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između
ugovorenih i pruženih usluga /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog
prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima
pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo
5
mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator
neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u
odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom
objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta,
spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a
napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo
na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili
prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u
skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u
smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad
iste 24 časa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih
propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih
pružalaca usluga,
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni
smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u
ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se
izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog
objekta,
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a
naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe,
poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer
Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana,
kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu
samoposluživanje ili posluživanja (menija),
– Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne
mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa
sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,
– Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,
– Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge
samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom
putovanja.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija
lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim
pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za
izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.
6
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema
propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje
Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz
u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće
tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom
sredstvu,
– Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju
uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to
okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta,
– Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je
dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju
uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih
propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na
prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti
obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od
putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,
– Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač.
Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih
okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da
se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),
– Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika
i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje
karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od
trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata
avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka
tokom putovanja,
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima,
– Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima,
obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i
običajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još
najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i
kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator.
Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i
drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja
dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu
odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione
službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja
izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove
i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.
specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer
7
u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom
osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu
vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i
obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi
odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u
kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog,
sve posledice i troškove snosi sam Putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke,
primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG:
Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio
prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika
naznačenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad
je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila
u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na
aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i
gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj
aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije
popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili
nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i predati ga
ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je
dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(lični prtljag), o davanju, odnosno
preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat.
Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora
putovanja, ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim
međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je
obaveza Putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari
u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene
predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje.
Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste
preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta, stvari i
vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov
nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i
medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je
moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku
Organizatora.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su
izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti,
izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje
8
troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom
objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom
mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga,
Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao
od putovanja. (čl.879 ZOO).
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom
da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
– Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a
koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da
Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana
otkaza.
U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema
Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na
najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo
promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za
putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju,
zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna
situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze
isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam
snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na
izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle
predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja,
eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe
ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne
odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika.
Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim
prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan
pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza
Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno
po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade
samo učinjenih administrativnih troškova.
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:
9
a. kod brodskih krstarenja5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako
se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta,
smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem
putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove
prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
– iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i
usvojioca; smrti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i
usvojioca – poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja
zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava
iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz
oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito
potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu
vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi
lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode,
klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa
domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano
oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja
Ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a
takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak –
korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću
zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih
sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u
slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor.
U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno Polisom osiguranja, Putnik svoje pravo
ostvaruje direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u
dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne
iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije
naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema
pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju
beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom
10
Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da
sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku
druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika,
sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA:
Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i
mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u
toku radnog vremena.
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja
koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i
osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo
o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće
kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i
obaveze iz Ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i
dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik
potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku
preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje
putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000
eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi
nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i
inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom
putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava
Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i
sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih
Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se
prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza
Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za
potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje
Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili
nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije
putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do
povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj
0088/2019 od 26.09.2019 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom
turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Anex br. 2 Polise broj 300059583
od 25.01.2019 Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim
putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail:
garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske
presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u
skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
11
Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje
dve godine, od dana podnošenja reklamacije Putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom
predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom
pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim
dokumetima, direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko
tel. broja +381112622104, faksa +381112626450, radnim danima od 08:30 do 20:00 h, subotom
od 09:00 do 14:00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: astratravel@astratravel.rs.
Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv
smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se
opravdana reklamacija na licu mesta otkloni ( npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše
očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a
u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekvatnog alternativnog rešenja smatra se da je
Program u celosti izvršen.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome
sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava
jedan primerak ove potvrde.
Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo
Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako
nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti
ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana
završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi
osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim
troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u
odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni
između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik
Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje,
reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u .Beogradu, u
Svetozara Markovića br4.
Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o
putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem,
odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost
reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane
reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku
putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem
reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova reklamacija u evidenciji
primljenih prigovora.
Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku
pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može
produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
12
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da
istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po
reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela
usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene.
Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru,
srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati
isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da
je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih
daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o
tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju
međusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut
dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada
je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa
cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju,
i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje
prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom
Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po
zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje
samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno
koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova,
ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora.
Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada
Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako
Programom nije drugačije određeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade
samo učinjenih administrativnih troškova.
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,
koja ne obuhvata uslugu noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za
individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može
biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan
uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu
usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti
13
vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u
skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke,
materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je
on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga
smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza
o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i
svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
Lični podaci Putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik
je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa
putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena
saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u
odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao
i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih
međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i
dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o
putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14
za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja
YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se
prava Putnika da pokrene određeni postupak ili da upotrebi određeno pravno sredstvo za zaštitu
svojih prava, na način predviđen propisima R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2019. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni
30.07.2019. godine.

Share "Astra Tabovi" via:

Nema komentara jos uvek

Ostavite komentar

 

UNIQA baner - putno osiguranje - dec 2014
Kontakt
Join us on: